cosmote books logo

Με μια ματιά..

Το σχέδιο για την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών σε Δημόσιο, Ταμεία, τράπεζες

Το σχέδιο για την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών σε Δημόσιο, Ταμεία, τράπεζες

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών επεξεργάζονται αυτές τις ημέρες στο επιτελείο του υπουργού Γιώργου Σταθάκη με στόχο να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό στη Βουλή ως ένδειξη της πρόθεσης της κυβέρνησης να προστατεύσει όσο το δυνατό περισσότερους από τους οφειλέτες προς Δημόσιο, Ταμεία και τράπεζες.

Οι διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του anatropinews.gr από πηγές του υπουργείου, ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία. Εφόσον, βεβαίως, κριθεί από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Βεβαίως, πρόκειται για σχέδιο το οποίο είναι πιθανό να μεταβληθεί και παραμένει προσώρας άγνωστο εάν θα συμφωνήσουν επ αυτού οι Θεσμοί.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αφορά:

μεγάλες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες (όσοι κατά την τελευταία χρήηση πριν την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 2,5 εκατ. ευρώ ή συνολικές υποχρεώσεις -ληξιπρόθεσμες ή μη- τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ
μεσαίες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες (κύκλος εργασιών έως 2,5 εκατ και συνολικές υποχρεώσεις έως 2 εκατ.)
μικρές επιχειρήσεις ή επαγγελματίες (κύκλος εργασιών έως 1,5 εκατ και συνολικές υποχρεώσεις έως 1 εκατ)
«συνοφειλέτες», δηλαδή κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόμου ή ως αποτέλεσμα δικαιοπραξίας για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου οφειλών του οφειλέτη,
χρηματοδοτικός φορές, δηλαδή κάθε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων και των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, κάθε εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης κ.ά
πιστωτές, που έχουν πάσης φύσεως απαιτήσεις κατά του οφειλέτη
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εξαιρούνται του δικαιώματος να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία της ρύθμισης είναι: όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση ενώπιον δικαστηρίου για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη (3869/2010), όταν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του σε προηγούμενες διαδικασίες, όταν έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή σε περίπτωση νομικού προσώπου που βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, όταν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι και διαχειριστες εταιρειών κ.ά

Πως υποβάλλεται η αίτηση

Κάθε οφειλέτης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη σχετική διαδικασία μπορείνα υποβάλει την αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 (χωρίς να έχει δικαίωμα δεύτερης αίτησης),

Η αίτηση θα υποβάλλεται με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας,

Το Δημόσιο, τα Ταμεία και οι Τράπεζες μπορούν ως πιστωτές να ξεκινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης κοινοποιώντας στον οφειλέτη εξώδικη δήλωση,

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

κατάλογο περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών
πλήρη περιγραφή των βαρών που έχουν εγγραφεί στα περιουσιακά στοιχεία
Αυτοματοποιημένη αξιολόγηση βιωσιμότητας της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία που θα έχει εκπονήσει εμπειρογνώμονας που θα έχει επιλέξει ο ίδιος ο οφειλέτης
Ακόμα, πρέπει να υπάρχουν:

Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων των τελευταίων 5 ετών,
Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από την επιχειρηματική δραστηριότητα των 5 τελευταίων ετών
Δήλωση στοιχείων ακινήτων
Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος
Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ κ.α
Πως θα γίνεται η διαπραγμάτευση:

Η διαπραγμάτευση μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών θα γίνεται ενώπιον του συντονιστή σε μία ή περισσότερες συναντήσεις, με προαιρετική την εκπροσώπηση του οφειλέτη από δικηγόρο. Οφειλέτης, πιστωτές και συντονιστής έχουν υποχρέωση να κρατήσουν μυστική τη διαδικασία και να μην κοινοποιηθούν στοιχεία.

Μετά το τέλος αυτής της διαδικασία τίθεται σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών με βάση αυτό που θα έχει προτείνει ήδη ο οφειλέτης και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/5.
«Κούρεμα» χρεών και νέος δανεισμός

Πάντως είναι δεδομένο ότι όσες επιχειρήσεις κριθούν βιώσιμες θα έχουν πολλές επιλογές διάσωσης ανάλογα με το κλάδο που ανήκουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Εκτός από το «κούρεμα» των οφειλών και την αναδιάρθρωση της αποπληρωμής του υπολοίπου των οφειλών σε μεγαλύτερη διάρκεια και μικρότερα επιτόκια θα δίνεται μια επιπλέον δυνατότητα: Το «πάγωμα» και η μεταφορά ενός μέρους από το χρέος στο μέλλον με την συνέχιση της αποπληρωμής του να τοποθετείται μετά από 5 ή 10 χρόνια.

Διαθέσιμες σε αυτήν περίπτωση θα είναι και διεθνείς πρακτικές όπως η τιτλτοποίηση των χρεών, δηλαδή ανταλλαγή του χρέους με μετοχές ίσης αξίας που θα πηγαίνουν στις τράπεζες, οι οποίες μοιραία πλέον να συμμετέχουν ή θα αναλάβουν πλήρως την διοίκηση.

Αν πάλι ο βαθμός βιωσιμότητας είναι χαμηλός, η επιχείρηση θα τίθεται σε εκκαθάριση και θα ρευστοποιούνται άμεσα τα περιουσιακά της στοιχεία. Το σκέλος αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί και με την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου ώστε μια επιχείρηση που θα χαρακτηριστεί μη βιώσιμη να οδηγείται με ταχείες διαδικασίες σε εκκαθάριση.

Πίσω στην κορυφή